Office
Kvačalova 10, 821 08 Bratislava
Phone: +421 903 496 664
Email: info@piskacie.com
Pískacie Slovak Republic
Piskacietricka.sk s.r.o.
Kulíškova 29, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 093 181 | DIČ: 2120056477 | IČ DPH: SK2120056477
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 103524/B
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4000 2339 | BIC: TATRSKBX
Pískacie Czech Republic
Piskacietricka.sk s.r.o., odštěpný závod
Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1
IČ: 062 21 823 | DIČ: CZ684298301
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl A, vložka číslo 78183
Banka: Raiffeisen BANK
IBAN: CZ70 5500 0000 0004 2264 9002 | BIC: RZBCCZPP

Supervisory and supervisory authority
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj | Odbor výkonu dohľadu | P.O. Box 5 | Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, Slovensko
tel. č.: +421 (0) 2/ 58272 172 alebo 02/58272 104 | fax č.: +421 (0) 2/ 58272 170 | e-mail: ba@soi.sk
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom nasledujúcej platformy alternatívneho riešenia sporov:
http://ec.europa.eu/odr