Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu piskacie.sk

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov Vás oboznámia, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať

Sme spoločnosť Piskacietricka.sk s. r. o.(ďalej len „Pískacie“), ktorá prevádzkuje internetový obchod prevádzkovaný na internetovej stránke www.piskacie.com (ďalej len „internetový obchod“). Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tejto informácie.

Naša spoločnosť je v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spracovávané na základe týchto zásad, v pozícií prevádzkovateľa, a preto zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • ste našim zákazníkom,
 • vytvorili ste si u nás zákaznícke konto,
 • pracujete pre nášho zákazníka, prípadnepre niekoho, kto si kupuje naše tovary,

ste osobou (alebo pracujete pre osobu), ktorej máme záujem propagovať alebo predávať naše tovary. V takomprípade sme mohli obdržať vaše osobné údaje priamo od vás(napríklad prostredníctvom našej internetovej stránky, kde ste sa mohli prihlásiť na odoberanie newslettra) alebo z iného zdroja.

Môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sme obdržali od vás alebo iným spôsobom. Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu obsahovať informácie uvedené nižšie.

Osobné údaje, ktoré sme oprávnení spracúvať na účel spracovania a vybavenia vašej objednávky:

 • vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa,
 • osoba/spoločnosť pre ktorú pracujete a vaša pracovná pozícia alebo zaradenie, ak si tovar objednávate za túto osobu/spoločnosť,
 • predmet objednávky.

Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá nám umožní riadne plniť vašu objednávku, a teda kúpnu zmluvu, ktorú ste s nami uzatvorili; v prípade neposkytnutia týchto údajov nemôžeme zabezpečiť splnenie vašej objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy k našim tovarom.

Pískacie nespracúvajú žiadne údaje, týkajúce sa vašej platby za tovar vykonanej cez internet, a to okrem ceny tovaru a informácie o úspešnosti alebo neúspešnosti platby. V prípade potreby môžeme získať prístup k číslu vášho bankového účtu, aby sme vám mohli vrátiť zaplatené peniaze, ak vám takéto právo vzniklo z právnych predpisov alebo z našich VOP.

Náš internetový obchod vám umožňuje vytvorenie zákazníckeho konta. Vytvorenie zákazníckeho konta je dobrovoľné nie je potrebné k uskutočnenie nákupu v internetovom obchode, no môže vám urýchliť nakupovanie, v prípade, ak sa rozhodnete v budúcnosti uskutočniť ďalší nákup v našom obchode.

Na vytvorenie zákazníckeho konta potrebujeme vašu emailovú adresu a bezpečné heslo, ktoré si zvolíte pri registrácii. Následne sa môžete rozhodnúť, ktoré údaje uvediete vo vašom zákazníckom konte.

Môžeme spracúvať informácie, ktoré získame na základe našej komunikácie, a to napríklad:

 • Informácie o vás, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame počas tohoakobudete používať náš internetový obchod, odoberať naše produkty, informovať sa o produktoch, zasielať objednávku, zúčastňovať sa súťaží, propagačných aktivíta dotazníkov, kontaktovať nás s vašou otázkou alebo za účelom nahlásenia problému, alebo vykonávať niektorú z uvedených činností v mene osoby, pre ktorú pracujete.

Ak ste u nás niekedy v minulosti nakúpili tovar a poskytli nám vašu emailovú adresu, môžeme vás na túto adresu kontaktovať ohľadne ponuky našich tovarov, ponuky o našich špeciálnych tovaroch, o novinkách a ďalších informáciách súvisiacich našim internetovým obchodom formou nášho newslettra.

Na odoberanie nášho newslettra sa môžete kedykoľvek prihlásiť aj v našom internetovom obchode tak, že do príslušnej kolónky zadáte váš email. Odoberanie newslettra môžete kedykoľvek zrušiť vyššie opísaným spôsobom.

Ak ste sa prihlásili do našej spotrebiteľskej súťaže, môžeme spracúvať vaše kontaktné údaje aj na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže. Ak ste nám pri tom udelili aj váš súhlas, môžeme tieto údaje spracúvať aj na naše reklamné účely, ako napríklad na zasielanie newslettra.

Údaje,ktoré od vás môžeme získať, počas toho, keď navštevujete našu internetovú stránku, môžu zahŕňať:

 • údaje týkajúce sa vašej návštevy,kliknutia na našej stránke (vrátane dátumu a času), tovary, ktoré ste hľadali alebo prezerali, čas odpovedí stránky, dĺžku návštevy konkrétnych podstránok, informácie o interakciách stránky (ako rolovanie, kliknutia a pohyby myšou), akékoľvek telefónne číslo, z ktorého je vytočené telefónne číslo nášho zákazníckeho servisu alebo mená použité prostredníctvom sociálnych sieti na kontaktovanie nášho zákazníckeho servisu.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely:

 • Uzatvorenie zmluvných vzťahoch s vami alebo osobou, pre ktorú pracujete, a uplatňovanie práv a plnenie povinností vyplývajúcich z našich zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou podľa našich VOP.
 • Na:
  • dodávanienašich tovarov;
  • komunikáciu ohľadne našich predzmluvných a zmluvných vzťahov a ohľadne zákazníckych objednávok a dotazov doručených prostredníctvom nášho internetového obchodu, sociálnych sieti alebo inak;
  • riadenie a evidovanie vzťahov so zákazníkmi a plnenie povinností spoločnosti Pískacie vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (a to najmä daňových a účtovných predpisov);

ak vy, alebo osoba pre ktorú pracujete,ste našim zákazníkom. Ak ste sa rozhodli vytvoriť zákaznícke konto, vaše údaje spracúvame aj na zabezpečenie správy tohto zákazníckeho konta.

 • Reklama a poskytovanie informácií o našich tovaroch. Naše marketingové aktivity realizujeme prostredníctvom priamej marketingovej komunikácie (napríkladprostredníctvom e-mailov) alebo prostredníctvom telefónnych hovorov alebo osobne v našich predajniach. Takáto komunikáciamôže obsahovať návrhy a odporúčania týkajúce satovarov, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. V prípade, ak používame na internetovom obchode aj analytické a sledovacie cookies, môžeme využívať na reklamné účely aj informácie, získané z týchto súborov, najmä aby sme lepšie porozumeli vášmu používaniu našej webstránky, vášmu nákupnému správaniu a aby sme naše užívateľské prostredie dokázali pripraviť ako čo najpríjemnejšie a efektívne a intuitívne.
 • Spravovanie našej internetovejstránky v zmysle našich podmienok a na interné operácie, zahrňujúce riešenie problémov, na analýzu dát, testovanie, štatistické účely a prieskum.
 • Zlepšovanienašejinternetovej stránky na zabezpečenie toho, aby boljej obsah prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie.
 • Udržiavanie ochrany a bezpečianašej internetovejstránky,ostatnýchsystémov a majetku.
 • Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov je nasledovný:

 • V prípade, kde je nutné získať váš predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov, získame a ako právny základ spracúvania použijemeváš súhlas s daným spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili(nižšie nájdete návodako kedykoľvek odvolať súhlas). Súhlas je právnym základom pre spracúvanie vašich údajov napríklad v prípade, ak ste sa prihlásili na odoberanie newslettra alebo ste sa prihlásili do spotrebiteľskej súťaže.
 • V iných prípadoch budeme spracovávaťvaše osobné údaje, ak to je nevyhnutné:
  • na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo za účelom vykonania vami požadovaných úkonov pred uzavretím takejto zmluvy – na tomto základe spracúvame údaje potrebné k vybaveniu vašej objednávky a potrebné k uplatňovaniu práv a plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili podľa našich VOP;
  • na zabezpečenie plnenianám adresovaných právnych povinností – na tomto základe sme povinný uchovávať napríklad fakturačné údaje v našom účtovníctve počas doby stanovenej v osobitných právnych predpisoch alebo
  • z dôvodu napĺňanianašich oprávnených záujmov,ktoré sledujeme, a to výlučne v prípadoch, v ktorých tieto oprávnené záujmy nebudú prekonanévašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov – na tomto právnom základe môžeme svojim zákazníkom zasielať naše newslettre. Rovnako na tomto právnom základe spracúvame údaje v súvislosti s bezpečnosťou našich systémov. Prosím vezmite na vedomie, že ak spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu, vždy dôsledne posudzujeme, či konkrétne spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásad do vašich práv a slobôd.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Vaše údaje nepredávame ani s nimi neobchodujeme s inými tretími stranami. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iba poskytovateľom služieb, ktorý prijali potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov. Preto ak zdieľame osobné informácie s inými osobami, vyžadujeme, aby ich uchovávali v bezpečí. V tejto časti sa môžete dozvedieť viac o tom, s kým zdieľame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • našim dodávateľom a poskytovateľom služieb, ako napríklad autorizovaným poskytovateľom IT služieb, reklamným agentúram, poskytovateľom analytických a vyhľadávacích služieb, ktoré nám pomáhajú pri zlepšení a optimalizácii našej stránky, spoločnosti poskytujúcej účtovné služb, a to všetko iba v nevyhnutnom rozsahu na splnenie povinností týchto dodávateľov a poskytovateľov vo vzťahu k spoločnosti Pískacie;
 • ďalším príjemcom, a to vrátane:
  • našich obchodných partnerov, ktorí majú právny dôvod spracúvať vaše údaje, ako napríklad poskytovatelia poštových služieb a kuriérske spoločnosti;
  • našich audítorov, právnych poradcov a iných profesionálnych konzultantov;

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám:

 • V prípade, že byspoločnosť Pískacie alebo jej časť boli nadobudnuté treťou stranou, pričom v takom prípade by boli spracúvané osobné údaje jednou z častí prevádzaného majetku.

V prípade, že sme viazaní povinnosťou poskytnúť vaše osobné údaje za účelom splnenia akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo za účelom vymoženia alebo uplatnenia našich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a/alebo VOP, alebo za účelom zabezpečenia ochrany práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Pískacie, našich zákazníkov alebo iných osôb; v týchto prípadoch môžeme poskytnúť vaše údaje najmä orgánom verejnej moci a našim právnym poradcom a iným odborným konzultantom.

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, t.j. krajín mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia  Európskej komisie o  primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk (pozri http://www.ec.europa.eu/consumers/odr)v súlade s kapitolou V Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR).

Starostlivosť o vaše osobné údaje je pre nás dôležitá. Prijali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame v listinnej alebo elektronickej forme, pred zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom k nim.

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (SecureSocketLayer). Náš internetový obchod, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov, zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Prístup k vášmu zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vášho emailu a vami zvoleného hesla. Za zachovanie dôvernosti vašich prístupových údajov sami zodpovedáte. Žiadame Vás preto, o nezverejňovanie vašich prístupových údajov žiadnym osobám. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a zo svojho konta sa po ukončení činnosti vždy odhlásiť.

Žiadna platobná operácia neprebieha na stránke nášho internetového obchodu, nakoľko platobné operácie zabezpečuje banka alebo iný oprávnený poskytovateľov platobných služieb.

Nanešťastie, presun údajov prostredníctvom siete internet nikdy nie jeabsolútne bezpečný. Aj napriek našim snahám urobiť všetko pre ochranu vašich osobných údajov, nedokážeme garantovať bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu internetovú stránku a akýkoľvek prenos preto vykonávate na vlastnú zodpovednosť. Od okamihu prijatia vašich údajov zabezpečíme prísnepostupy a bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek neautorizovanému prístupu.

Chcete sa dozvedieť viac o opatreniach, ktoré sme prijali na ochranu Vašich osobných údajov? Napíšte nám na naše kontaktné údaje, uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu/účelov, na ktorý/ktoré boli pôvodne získané.

Osobné údaje spracúvané na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy spracúvame podľa zákonných lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla päť až desať rokov). Osobné údaje, spracúvané na základe Vášho súhlasu a údaje na účely spravovania vášho zákazníckeho konta, spracúvame pokiaľ súhlas neodvoláte alebo zákaznícke konto nezrušíte. Údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spracúvame počas doby trvania tohto záujmu.

Po uplynutí dobyspracúvania vašich údajov, a ak na ich ďalšie spracúvanie neexistuje žiadny právny základ, budú vaše údaje odstránené; to neplatí, ak je ďalšie spracúvaniepotrebné pre účely plnenia našich právnych povinností alebo je to potrebné z iného oprávnenéhoa zákonného dôvodu.

Nižšie nájdete vaše práva, ktoré máte k Vašim osobným údajom a ktorých konkrétne podmienky sú upravené v kapitole III GDPR. Ak máte záujem uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo o nich chcete získať viac informácií kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v spodnej časti tohto oznámenia a my Vám s Vašou požiadavkou pomôžeme. Prosím vezmite na vedomie, že niektoré práva nemusia byť vo Vašej konkrétnej situácii uplatniteľné, nakoľko na jeho uplatnenie nemusia byť splnené požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

V súvislosti s vašimi spracúvanými osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup
  • Máte právo získať prístup k informáciám o Vašich osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania alebo by ste chceli získať viac informácií o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame, vždy nás môžete kontaktovať a my Vám radi poskytneme ďalšie informácie.
 • Právo na opravu
  • Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše informácie, ktoré sme zaznamenali nepresne. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie/právo byť zabudnutý
  • Máte právo požiadať nás o trvalé odstránenie Vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať napríklad v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané alebo inak spracúvané.
 • Právo na obmedzenie spracovateľských operácií
  • Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili naše spracovateľské operácie, napríklad ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov alebo ak je spracúvanie Vašich osobných je protizákonné.
 • Právo na prenosnosť údajov
  • Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, máte právo požadovať, aby sme tieto údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu
  • Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým zaobchádzame s Vašimi osobnými informáciami, môžete nás kedykoľvek osloviť, aby sme našli riešenie tohto problému. Avšak vždy máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (bližšie informácie nájdete tu: https://www.dataprotection.gov.sk/).

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať. V tomto prípade prestaneme spracúvať predmetné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov môže odvolať nasledovne:

 • E-mailom na adresu info@piskacie.com
 • Poštou na nižšie uvedenú adresu.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (napríklad zasielanie našich newslettrov) – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.

Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek voči takému spracúvaniu namietať; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Svoje vyššie uvedené práva si môžete uplatňovať nasledovne:

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Naše kompletné kontaktné údaje sú:

 

Piskacietricka.sk s.r.o.

Kvačalova 10

82108 Bratislava

 

Email: info@piskacie.com

Tel: +421 903 496 664

 

Všetky zmeny, ktoré by boli vykonané v zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke, príp. budete informovaný e-mailom. Prosím sledujte zmeny a novely týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 25.05.2018

 

Zásady používania súborov cookies

Naša internetová stránka www.piskacie.com (ďalej len „internetová stránka“)využíva rôzne súbory cookies na technické zabezpečenie jednotlivých funkcionalít internetovej stránky, ako aj nato, aby vás bolo možné odlíšiť od iných používateľov našej internetovej stránky. Na základe informácií získaných zo súborov cookies vám dokážeme poskytnúť lepšie používanie našej internetovej stránky, ako aj zlepšovať samotnú internetovú stránku.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré internetová stránka zasiela prostredníctvom vášho internetového prehliadačana pevný disk vášho zariadenia. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies, avšak v prípade vášho záujmu môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste ukladaniu cookies zabránili. Nastavenie cookies nájdete štandardne v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Vezmite prosím na vedomie, že ak odmietnete používanie všetkých cookies našou internetovou stránkou, nebudete môcť naplno využívať niektoré jej funkcie.

Súbory cookies sú špecifikované pre konkrétny server, ktorý ich vytvoril a nemôžu byť sprístupnené pre iné servery, čo znamená, že nemôžu byť využité na sledovanie vášho používania siete internet.Aj napriek tomu, že cookies rozpoznajú počítač užívateľa, súbory cookies neidentifikujú užívateľa internetovej stránky ako fyzickú osobu a neobsahujú žiadne osobné údaje.

Na našej internetovej stránke používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte internetovú stránku. Po opustení internetovej stránky sa tieto cookies automaticky vymažú. Takéto cookies pomáhajú internetovej stránke, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
 • Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte internetovú stránku; takéto cookies pomáhajú internetovej stránke, aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Súbory cookies používame na nasledovné účely, ktoré sú vymedzené ich funkciou:

 • Nevyhnutne nutné súbory cookies. Tieto súbory cookies sú vyžadované na riadne prevádzkovanie našej internetovej stránky. Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na internetovej stránke a používanie jej základných funkcií, akými sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na iné účely (ako napríklad pri marketingu), ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.
 • S pomocou týchto cookies si internetová stránka napríklad:
  • pam pamätá údaje, ktoré ste zadali do objednávky, keď v rámci jednej návštevy našej internetovej stránky prechádzate rôznymi obrazovkami;
  • pamätá tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby;
  • zisťuje vašu totožnosť, po vašom prihlásení;
  • zabezpečuje, aby ste na našej internetovej stránke našli potrebnú službu aj v prípade, ak by sme náš internetový obchod reorganizovali.

 

 • Prevádzkové cookies. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako našu internetovú stránku používate, napríklad ktoré konkrétne stránky navštevujete, ako aj to,  či ste pri používaní stránky narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našej internetovej stránky optimalizovať a aby sme mali informácie, čo našich zákazníkov najviac zaujíma.
 • S pomocou týchto cookies môžeme napríklad:
  • získavať štatistické údaje o tom, ako sa naša internetová stránka používa;
  • zisťovať efektivitu našej reklamy (tieto informácie však nepoužívame k tomu, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky tretích strán);
  • zachytiť prípadné chyby a ich odstránením internetovú stránku ďalej skvalitňovať a vylepšovať;
  • testovať rôzne koncepcie našej internetovej stránky.

Zakázaním týchto cookies nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej internetovej stránky.

 • Funkčné cookies. Tieto súbory cookies slúžia k poskytovaniu služieb internetovej stránky alebo zapamätanie jej nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve. Prostredníctvom týchto cookies môžeme rozpoznať, kedy sa na našu stránku vrátite, aby sme vám mohli ponúknuť vaše preferencie a nastavenia (napr. výber jazyka).

S pomocou týchto cookies môžeme napríklad:

 • zapamätať si, aké nastavenie ste si zvolili (napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby);
 • zapamätať si, či sme sa vás v minulosti už pýtali, či chcete vyplniť našu aktuálnu anketu (a nemusíme sa vás na túto otázku pýtať znova);
 • ponúknuť vám podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácii;

zistiť, či ste k našej internetovej stránke prihlásený

Výsledok zablokovania súborov cookies závisí od toho, ktoré súbory cookies zablokujete; vo všeobecnosti však platí, že  internetová stránka v prípade zablokovania niektorých súborov cookies nemusí fungovať správne. Súbory cookies môžete kedykoľvek zablokovať v nastavení vášho internetového prehľadávača.

Internet Explorer:

 1. Zvoľte ponuku “Nástroje” a následne “Možnosti siete Internet”
 2. Kliknite na položku “Súkromie”
 3. Zvoľte vhodné nastavenie

Google Chrome:

 1. Zvoľte Nastavenia>Rozšírené
 2. Pod “Ochrana súkromia a zabezpečenie”, kliknite “Nastavenia obsahu”
 3. Kliknite “Súbory cookie”

Safari:

 1. Zvoľte Preferencie>Súkromie
 2. Kliknite na “Odstrániť všetky údaje internetových stránok”

Firefox:

 1. Zvoľte menu “Nástroje”, následne “Možnosti”
 2. Kliknite na ikonu “Súkromie”
 3. Nájdite menu “cookie” a zvoľte požadované možnosti

Opera 6.0 a novšie:

 1. Zvoľte menu “Súbory” > “Preferencie”
 2. Súkromie

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ohľadom použitia súborov cookies, prosím kontaktujte nás: info@piskacie.com

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Pískacie tričká (http://piskacie.com) stanovujú obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom – predávajúcim a objednávateľom -kupujúcim (ďalej len „VOP”).

2. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode Pískacie tričká (http://piskacie.com) (ďalej len „Internetový obchod“) je spoločnosť Piskacietricka.sk s. r. o., so sídlom: Kulíškova 29, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 48 093 181, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103524/B, tel. č.: +421 903 496 664, e-mail: info@piskacietricka.sk, bankové spojenie – názov banky: Tatra Banka, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK74 1100 0000 0029 4000 2339 (ďalej len Predávajúci“).

3. Objednávateľom – kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).

4. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie najmä svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ / IČ DPH, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, Predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.

5. V prípade záujmu o kúpu tovaru od Predávajúceho je Kupujúci povinný zvoliť si na základe veľkostnej tabuľky prístupnej na portáli http://piskacie.com správnu veľkosť tovaru ako aj špecifikovať ďalšie parametre požadovaného tovaru (najmä množstvo, dizajn, farbu tovaru a pod.). V prípade nesprávneho výberu Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za takto
vzniknutú škodu a nie je povinný Kupujúcemu kompenzovať finančnú, prípadne inú vzniknutú ujmu. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho; prílohou potvrdenia objednávky je aj kópia týchto VOP a reklamačného poriadku ako súčastí potvrdenia o uzatvorení zmluvy. Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho, že obsah objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „potvrdiť objednávku“.

6. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj bez DPH. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v objednávke. Kupujúci si môže vybrať spôsob dodania prostredníctvom kuriéra pre celé územie Slovenskej republiky alebo iných štátov Európskej únie, prípadne osobný odber na adrese určenej Predávajúcim. Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru za nasledovných cenových podmienok: v prípade osobného odberu bezodplatne, v prípade doručenia prostredníctvom kuriéra (i) na druhý pracovný deň po dni podania vo výške EUR 3,00 (s DPH), (ii) na druhý pracovný deň po dni podania prostredníctvom dobierky vo výške EUR 3,00 (s DPH), (iii) v prípade doručenia mimo územia Slovenskej republiky do iných štátov Európskej únie vo výške EUR 6,00 (s DPH). Upozorňujeme, že Kupujúci sám nesie zodpovednosť za úhradu prípadných dovozných ciel, daní alebo iných zákonných poplatkov súvisiacich s dovozom objednaného tovaru na dodaciu adresu zadanú Kupujúcim – takto vynaložené náklady Predávajúci Kupujúcemu žiadnym spôsobom neprepláca.

7. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný tovar: (i.) prostredníctvom online služby PayPal alebo (ii.) prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako správy pre prijímateľa, pričom poplatky medzinárodného bankového prevodu uhrádza Kupujúci (v prípade prevodu na bankový účet Predávajúceho odošle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky bezodkladne po pripísaní správne identifikovanej platby na bankový účet Predávajúceho) alebo (iii) platbou na dobierku pri dodaní tovaru.

8. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Kupujúceho sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v
objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a.s., kuriérska služba); v prípade výslovnej dohody s Kupujúcim môže byť dodanie objednaného tovaru realizované inou vhodnou formou. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim; v prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

9. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po potvrdení objednávky Predávajúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar Kupujúcemu v lehote 30 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.

10. Pre prípad, že bude objednaný tovar doručený zmluvným prepravcom, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

11. Pri preberaní tovaru Kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, ak sa aplikuje, dostane Kupujúci spolu s doručením tovaru.

12. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), Predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovné doručenie objednaného tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.

13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

14. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže Predávajúci vyhotovuje tovar pre Kupujúceho na základe vopred stanovených osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedených v objednávke.

15. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese http://piskacietricka.sk.

16. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

17. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Osobné údaje a ochrana súkromia

18. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, resp. korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne tiež číslo účtu (ďalej len „Rozsah spracovania“).

19. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy s Kupujúcim a plnenia povinností z nej vyplývajúcich. Predávajúci informuje Kupujúceho, že osobné údaje získava priamo od Kupujúceho na základe ich dobrovoľného poskytnutia. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho na uvedený účel aj bez súhlasu dotknutej osoby.

20. S výslovným súhlasom Kupujúceho môže Predávajúci spracúvať jeho osobné údaje v Rozsahu spracovania tiež na účely priameho marketingu a informovania Kupujúceho o novinkách a akciových ponukách. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Súhlas so spracúvaním osobných údajov prejaví dotknutá osoba pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu http://piskacietricka.sk, pri registrácii v Internetovom obchode http://piskacietricka.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas označením príslušného zaškrtávacieho poľa pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii v Internetovom obchode http://piskacietricka.sk, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo pri činnosti Predávajúceho týkajúce sa zasielania informácií o akciových ponukách a novinkách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Dotknutá osoba udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Dotknutá osoba je oprávnená udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

21. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci po splnení účelu zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci nepodmieňuje udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov uzatvorenie zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

22. Kupujúci má právo a možnosť kedykoľvek aktualizovať osobné údaje priamo v príslušnej sekcii Internetového obchodu http://piskacietricka.sk.

23. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel.

24. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

25. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, ako aj vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: (i.) identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol ustanovený, (ii.) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získaní osobných údajov nepoveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, (iii.) účel spracúvania osobných údajov, (iv.) zoznam osobných údajov a rozsahu osobných údajov, (v.) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre
Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: (a.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho, oznámi Kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, Predávajúci oznámi Kupujúceho právny základ, ktorý takúto povinnosť ukladá a upovedomí Kupujúceho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, (b.) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, (c.) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, (d.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, (e.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

26. Pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 30 je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií: (i.), vo všeobecnej zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobného údaje Kupujúceho na ich spracovanie, (ii.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú predmetom spracovania, (iii.) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (iv.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (v.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (vi.) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.

27. Práva Kupujúceho podľa bodu 26 bod (iii.) a (iv.) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

28. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči: (i.) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii.) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii.) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.

29. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek vyjadriť námietky voči spracúvaniu osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

30. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

31. Ak Kupujúci uplatní svoje právo: (i.) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; (ii.) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu.

32. Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobného údaje spracúvajú neoprávnene môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

33. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

34. Ak Kupujúci zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, jeho práva, ktoré mal v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

35. Žiadosti Kupujúceho vybaví Predávajúci bezplatne najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; ak ide o poskytnutie zoznamu spracúvaných osobných údajov, Predávajúci má právo od Kupujúceho požadovať úhradu, ktorá neprekračuje výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

36. Predávajúci oznamuje týmto Kupujúcemu, že osobné údaje Kupujúceho môžu byť na základe platných právnych predpisov poskytnuté tretím stranám ako súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov SR, daňové úrady.

37. Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie tejto e-mailovej komunikácie kedykoľvek odvolať cez hypertextový odkaz (link), ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú prípadne doručované.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

38. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

39. Návrh môže Kupujúci podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) ale oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona (www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sú v takom prípade Kupujúci, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a Predávajúci, proti ktorému Návrh smeruje. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kupujúci môže podať Návrh taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr.

40. Na podanie Návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 VOP.

41. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia) je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 Zákona) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

42. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Záverečné ustanovenia

43. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa prechádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.

44. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

45. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné vyhotovenie VOP a reklamačného poriadku, s ktorými sa Kupujúci mal možnosť oboznámiť na webstránke Internetového obchodu a s ktorými vyslovil súhlas pred odoslaním objednávky v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky Kupujúceho.

46. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.

47. Tieto VOP sú platné od [] 2016 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP.